เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ 

แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

   
ส่วนที่ ๑ เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ส่วนบุคคล
   เพศ : ชาย   หญิง
   ตำแหน่ง :
   อายุ : ไม่เกิน ๓๐ ปี   ๓๑ - ๔๐ ปี   ๔๑ - ๕๐ ปี    ๕๑ - ๖๐ ปี  
   หน่วยงาน :

ส่วนที่ ๒ เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ด้านการใช้งานและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้
ลำดับรายการที่ให้บริการ / ท่านเคยเข้าใช้งาน - ฝึกอบรม รายละเอียดการให้บริการ ท่านเคยเข้าใช้งานหรือไม่ท่านได้รับการฝึกอบรม/เรียนรู้การใช้งานหรือไม่
ใช้ไม่ใช้ไม่ทราบได้ไม่ได้
 ระบบเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้การค้าระหว่างประเทศของไทย
 (http://www2.ops3.moc.go.th)
 ให้บริการเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้การค้าระหว่างประเทศของไทย ประกอบด้วย การส่งออก การนำเข้า ดุลการค้า เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้การค้าของไทย เป็นต้น
 เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้กระทรวงพาณิชย์
 (http://www.moc.go.th)
 ให้บริการเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ด้านนโยบาย เศรษฐกิจและเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้สารของกระทรวง
 เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 (http://www.ops.moc.go.th)
 ให้บริการเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ด้านนโยบาย เศรษฐกิจและเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้สารของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้การจัดการความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 (http://www.km.moc.go.th)
 ให้บริการเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้องค์ความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 ระบบบริการสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 (http://opsportal.moc.go.th)
 ให้บริการอินทราเน็ต และเป็นเว็บท่า(Portal)ที่รวมบริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 ระะบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 (http://eoffice.moc.go.th)
 ให้บริการระบบงานด้านการคลังและบุคลากร
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 (http://www.e-less.moc.go.th)
 ให้บริการระบบงานสารบรรณหนังสือเวียน กระดานเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจองห้องประชุม เป็นต้น
 ระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์(PMOC)
 (http://www.pmoc.moc.go.th)
 ให้บริการเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้สำหรับผู้บริหารโดยเชื่อมโยงเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ต่าง ๆ จากเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
 ระบบศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 (DOC) (http://doc.ops.moc.go.th)
 ให้บริการเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้สำหรับผู้บริหารโดยเชื่อมโยงเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ต่าง ๆ ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๑๐ ระบบ Webmail ของกระทรวงพาณิชย์
 (http://webmail.moc.go.th)
 ให้บริการใช้งานอีเมล์ของกระทรวงพาณิชย์ (@moc.go.th) แก่บุคลากรของกระทรวงพาณิชย์

รายการที่ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
๑. ด้านการให้บริการระบบฐานเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้สารสนเทศ (Database)     
   ได้แก่ เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้การค้าระหว่างประเทศของไทย     
   ๑.๑ ฐานเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่พัฒนาเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เป็นประโยชน์สามารถใช้สนับสนุนการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี
   ๑.๒ ฐานเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้มีเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
   ๑.๓ เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้มีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย ตรงกับความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้
   ๑.๔ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ไปประมวลผลได้เองหลากหลายรูปแบบ
๒. ด้านการให้บริการเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้     
   ได้แก่ เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้การจัดการความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
     
   ๒.๑ เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่เผยแพร่ผ่านเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้มีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และมีประโยชน์
   ๒.๒ การจัดรูปแบบการแสดงผลมีความเหมาะสมสวยงาม ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน
   ๒.๓ เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ง่ายต่อการเข้าใช้งาน สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
   ๒.๔ ระบบสืบค้นเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ได้เป็นอย่างดี
๓. ด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ (System/Application)     
   ได้แก่ ระบบบริการสารสนเทศ (OPS Portal) ระบบ e-Office ระบบ e-Less เป็นต้น     
   ๓.๑ ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมใช้งาน
   ๓.๒ ระบบสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย (User Friendly) สะดวก และรวดเร็ว
   ๓.๓ ระบบสามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
   ๓.๔ มีคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ง่าย ชัดเจน
๔. ด้านการให้บริการระบบเครือข่าย (Network)     
   ๔.๑ มีระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless) ที่ครอบคลุมทั่วถึง
   ๔.๒ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
   ๔.๓ มีระบบเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้สื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เช่น อีเมล์ ระบบเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางไกล (Intra Phone)
   ๔.๔ ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานได้เป็นอย่างดี
   ๔.๕ มีการรักษาความปลอดภัย (Security) ที่ดี เช่น ประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยฯ การติดตั้ง Anti-virus  มีระบบสำรองไฟฟ้า ฯลฯ
๕. ด้านการให้บริการ (Service)     
   ๕.๑ การให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และอุปกรณ์
   ๕.๒ การให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาการใช้งานด้านระบบสารสนเทศ
   ๕.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการต่าง ๆ ของ ศทส.
   ๕.๔ ระยะเวลาที่ใช้แก้ไขปัญหาเครื่องเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และอุปกรณ์
   ๕.๕ ระยะเวลาที่ใช้แก้ไขปัญหาการใช้งานด้านระบบสารสนเทศ
   ๕.๖ มีการประชาสัมพันธ์ให้เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้สารต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ด้านการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
   ๕.๗ ช่องทางการเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ แจ้งปัญหาและรับเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้สารหรือบริการต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว

ส่วนที่ ๓ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ปัญหาที่ท่านพบบ่อยที่สุดในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ (ตอบได้มากว่า ๑ ข้อ)
   จำชื่อเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ หรือ URL ของระบบงานไม่ได้
   จำชื่อการเข้าใช้งาน (Login) หรือ รหัสผ่าน (Password) ของตนเองไม่ได้
   ระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า สะดุดขัดข้อง
   ระบบสารสนเทศ โปรดระบุชื่อระบบและปัญหาที่พบ
      
   เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ไม่ทันสมัย (โปรดระบุเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่ต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันสมัย)
      
    ปัญหาอื่น ๆ (โปรดระบุ)
      
   สิ่งที่ควรปรับปรุงโดยเร่งด่วน คือ
      
   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการ
      
   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแบบสำรวจความพึงพอใจ